Հաշվապահություն․ Դաս 7 – Հաշվապահական հաշվառման և հաշվային պլանի էությունը

Հաշվապահական հաշիվները լինում են ակտիվային, պասիվային և ակտիվապասիվային։

Ակտիվային հաշիվներն ունեն հետևյալ տեսքը․ ակտիվում գրվում է սկզբնական մնացորդն ու ավելացումը, իսկ պասիվում գրվում է նվազեցումը։ Վերջնական մնացորդը ակտիվային է։

Պասիվային հաշիվների համար դեբետում գրվում են նվազեցումները, կրեդիտում գրվում է սկզբնական մնացորդը, ավելացումները և վերջնական մնացորդը։

Ակտիվապասիվային հաշիվներում և՛ ակտիվում, և՛ պասիվում կարող են գրվել ավելացումները, նվազեցումները և վերջնական մնացորդը, դրանք կարող են գրվել և՛ կրեդիտում, և՛ դեբետում։


Հաշվային պլանը ըստ տնտեսական բովանդակության դասակարգված հաշիվների ցանկն է: Ի տարբերություն մինչ այդ գործող հաշվային պլանի նոր հաշվային պլանում հաշիվների թիվը բավականին մեծ է: Հաշվային պլանում հաշիվները ներկայացված են. ըստ դասերի, խմբերի, առաջին կարգի (սինթետիկ) հաշիվների և երկրորդ կարգի (ենթահաշիվների) հաշիվների տեսքով:

Բոլոր հաշիվները բաժանված են հետևյալ 9 դասերի
1. Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
2. Ընթացիկ ակտիվներ
3. Սեփական կապիտալ
4. Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
5. Ընթացիկ պարտավորություններ
6. Եկամուտներ
7. ծախսեր
8. Կառավարչական հաշվառման հաշիվներ
9. Արտահաշվեկշռային հաշիվներ


1-7 դասի հաշիվները օգտագործվում են ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելու համար: Դրանցից 1-5 դասի հաշիվները կոչվում են հաշվեկշռային հաշվետվության հաշիվներ, իսկ 6-7 դասի հաշիվները’ գործունեության
արդյունքները հաշվառող հաշիվներ: 8-րդ դասի հաշիվները նախատեսված են արտադրության ծախսումների հաշվառման և արտադրանքի ինքնարժեքի բացահայտման, ինչպես նաև ոչ ընթացիկ ակտիվների ստեղծման ծախսումների հաշվառման համար: 9-րդ դասում խմբավորված են արտահաշվեկշռային հաշիվները:


Հաշվային պլանում հաշիվները ներկայացվում են քառանիշ թվերով․

1 թիվը ցույց է տալիս դասի համարը․

Երկնիշ թվերը ցույց են տալիս խմբի համարը․

Եռանիշ թվերը ցույց են տալիս սինթետիկ հաշվի համարը․

Քառանիշ թվերը ցույց են տալիս կամ հաշվի համարը, կամ երկրորդ հաշվի համարը։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ