Եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը

Եկամուտների հաշվառումը կարևոր է կազմակերպության ֆինանսական արդյունքի և հարկային պարտավորության հաշվառման համար։ Եկամուտը հաշվետու ժամանակաշրջանում տնտեսական օգուտների աճն է ակտիվների ներհոսքի կամ ավելացման, ինչպես նաև պարտավորությունների նվազման տեսքով, որը հանգեցնում է սեփական կապիտալի աճի, բացառությամբ մասնակիցների կողմից սեփական կապիտալում կատարված ներդրումների հետևանքով սեփական կապիտալի աճի։ Հաշվառվում են դաս 6-ում, ունի հետևյալ բաժինները․

  1. Գործառնական գործունեությունից եկամուտներ,
  2. Ոչ գործառնական գործունեությունից եկմուտներ,
  3. Արտասովոր եկամուտներ,
  4. Նախորդ տարիների եկամուտներ։

Ծախսեր


Ծախսերը հաշվետու ժամանակաշրջանում տնտեսական օգուտների նվազումն է, որը տեղի է ունենում ակտիվների արտահոսքի, նվազման, պարտավորույթունների առաջացման կամ աճի ձևով, որը հանգեցնում է սեփական կապիտալի նվազման, բացառությամբ․ մասնակիցների միջև սեփական կապիտալի բաշխման հետևանքով դրա նվազման դեպքի։ Հաշվառվում են դաս 7-ում, ունի հետևյալ բաժինները․

  1. Գործառնական գործունեության ծախսեր,
  2. Ոչ գործառնական ծախսեր,
  3. Արտասովոր ծախսեր,
  4. Նախորդ տարվա ծախսեր,
  5. Շահութահարկի գծով ծախս(փոխհատուցում)։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ