Բանկային և այլ հաշիվներում իրականացվող գործառույթների հաշվառում

Կազմակերպությունները կարող են իրենց դրամական միջոցները պահել բանկային այն հաշիվներում, որոնք օգտագործում են նպատակային նշանակման համար։ Այդ դրամական միջոցների հաշվառումը կատարվում է 254 հաշվում, որը նախատեսված է Հայաստանյան և արտերկրյա բանկերում կազմակերպությունների ակրեդիտներում, չեքային գրքույկներում, ազգային արժույթով և արտարժույթով, դրամական միջոցների շարժի վերաբերյալ տեղեկությունների համար։

Հաշիվն ակտիվային է, դեբետում արտացոլվում է մուտքագրումները, իսկ կրեդիտում ելքագրումները, հաշվի մնացորդը դեբետային է և ցույց է տալիս դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ։ Հաշվին կից բացվում են երկրորդ կարգի հաշիվներ։


Ակրեդիտը բանկի կողմից տրվող դրամական պարտավորություն է, որը պետք է վճարի մատակարարին՝ ակրեդիտիվով նախատեսված փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում։ Ակրեդիտիվ բացելու համար բանկին ներկայացվում է դիմում, պայմանագրի համարը, որի հիման վրա բացվելու է ակրեդիտը, ամսաթվերը, մատակարարի անվանումը, մատակարարի բանկի անվանումը և այլն։ Ակրեդիտը ստանալուց հետո բանկը դիտում է ակրեդիտի ճշտությունը և հանձնում է պայմանագրին կցած։


Բանկային այլ հաշիվներում ձևակերպումը կատարվում է հեետևյալ կերպ․


Ակրեդիտիվ կամ չեքի ձեռքբերում․

  • Դ/Տ – 254
  • Կ/Տ – 251, 252, 253

Վարկերի միջոցով․

  • Դ/Տ – 254
  • Կ/Տ – 411, 513

Մատակարարների պարտքի մարում․

  • Դ/Տ – 521
  • Կ/Տ – 254

Ակրեդիտը կամ չեքը փակելու դեպքում․

  • Դ/Տ – 252, 253
  • Կ/Տ – 254

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ