Կազմակերպության համար բակներում հաճախ բացվում են հաշվարկային հաշիվներ, որտեղ պահվում են կազմակերպության ազատ դրամական միջոցները։ Բանկերը հաշվարկային հաշիվ բացելիս պահանջում են դիմում, հաշիվ բացելու մասին գրանցման վկայական, կազմակերպության կանոնադրության և հիմնադիր պայմանագրերի պատճենները, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառումն անցկացնելու համար պատասխանատու անձի ստորագրությունը, որից հետո կնքվում է պայմանագիր բանկի և կազմակերպության միջև սպասարկման վերաբերյալ։ Բանկը կազմակերպությանը հատկացնում է հաշվարկային հաշիվ և բացում անձնական հաշիվ, որտեղ ցույց է տրվում դրամական միջոցների փոփոխությունները։


Հաշվարկային հաշվից գումարի բացթողումը կատարվում է միայն հաշվի տիրոջ հրամանով, բացառությամբ․ դատարանի կատարողական թերթիկների։ Հաշվարկային հաշիվը կարող է կատարվել կանխիկ և անկանխիկ եանակներով։

 • Կանխիկ եղանակի դեպքում բանկը ձևակերպում է կանխիկ մուտքագրումը և մուտքը հաստատելու համար վճարողին տրամադրվում է անդորրագիր։ Կանխիկ դրամի ելքագրումը հաշվարկային հաշվից կատարվում է չեքի միջոցով(չեքը դա փաստաթուղթ է, որը դուրս գրողի կողմից հանդիսանում է հրաման․ սպասարկող բանկին չեքում նշված գումարի բաց թողման համար)։
 • Անկանխիկ հաշվարկները իրականացվում են անկանխիկ եղանակով․ վճարողի հաշվարկային հաշվից ստացողի հաշվարկային հաշիվ փոխանցելու միջոցով։

Հաշվարկային հաշվից իրականացվող գործառույթների հաշվառումը կատարվում է 252 հաշվում, հաշիվը ակտիվային է , դեբետում գրվում է գումարների մուտքագրումը, իսկ կրեդիտում գրվում է դուրսգրումը։ Հաշվի մնացորդը ակտիվային է և ցույց է տալիս դրամական միջոցների գումարը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ։ Հաշվին կից բացվում են երկրորդ կարգի հաշիվներ։


Մուտքագրումը կատարվում է հետևյալ կերպ․


Եթե մուտքագրվում են գումարներ դրամարկղից կամ այլ հաշիվներից, կատարում ենք հետևյալ կերպ․

 • Դ/Տ – 252
 • Կ/Տ – 251, 253, 254

Եթե կատարվում է մուտքագրում գումարների հաշվարկային հաշվից դեբիտորական պարտքեր․

 • Դ/Տ – 252
 • Կ/Տ – 221, 222, 229

Վարկերից և փոխառություններից․

 • Դ/Տ – 252
 • Կ/Տ – 411, 511

Ելքագրման դեպքում․


Կրեդիտորական պարտքի մարում․

 • Դ/Տ – 521
 • Կ/Տ – 252

Բյուջետային գծով պարտքեր․

 • Դ/Տ – 524
 • Կ/Տ – 252

Շահաբաժինների բաժանում․

 • Դ/Տ – 529
 • Կ/Տ – 252

Անհատույց դրամական միջոցներ․

 • Դ/Տ – 726
 • Կ/Տ – 252

Ակտիվների ձեռք բերում․

 • Դ/Տ – 211, 111, 113
 • Կ/Տ – 252

Ծառայությունների դիմաց․

 • Դ/Տ – 712, 812, 811, 713
 • Կ/Տ – 252

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ