Հաշվարկային հաշվի գործառնությունների հաշվառում

Կազմակերպության համար բակներում հաճախ բացվում են հաշվարկային հաշիվներ, որտեղ պահվում են կազմակերպության ազատ դրամական միջոցները։ Բանկերը հաշվարկային հաշիվ բացելիս պահանջում են դիմում, հաշիվ բացելու մասին գրանցման վկայական, կազմակերպության կանոնադրության և հիմնադիր պայմանագրերի պատճենները, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառումն անցկացնելու համար պատասխանատու անձի ստորագրությունը, որից հետո կնքվում է պայմանագիր բանկի և կազմակերպության միջև սպասարկման վերաբերյալ։ Բանկը կազմակերպությանը հատկացնում է հաշվարկային հաշիվ և բացում անձնական հաշիվ, որտեղ ցույց է տրվում դրամական միջոցների փոփոխությունները։


Հաշվարկային հաշվից գումարի բացթողումը կատարվում է միայն հաշվի տիրոջ հրամանով, բացառությամբ․ դատարանի կատարողական թերթիկների։ Հաշվարկային հաշիվը կարող է կատարվել կանխիկ և անկանխիկ եանակներով։

 • Կանխիկ եղանակի դեպքում բանկը ձևակերպում է կանխիկ մուտքագրումը և մուտքը հաստատելու համար վճարողին տրամադրվում է անդորրագիր։ Կանխիկ դրամի ելքագրումը հաշվարկային հաշվից կատարվում է չեքի միջոցով(չեքը դա փաստաթուղթ է, որը դուրս գրողի կողմից հանդիսանում է հրաման․ սպասարկող բանկին չեքում նշված գումարի բաց թողման համար)։
 • Անկանխիկ հաշվարկները իրականացվում են անկանխիկ եղանակով․ վճարողի հաշվարկային հաշվից ստացողի հաշվարկային հաշիվ փոխանցելու միջոցով։

Հաշվարկային հաշվից իրականացվող գործառույթների հաշվառումը կատարվում է 252 հաշվում, հաշիվը ակտիվային է , դեբետում գրվում է գումարների մուտքագրումը, իսկ կրեդիտում գրվում է դուրսգրումը։ Հաշվի մնացորդը ակտիվային է և ցույց է տալիս դրամական միջոցների գումարը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ։ Հաշվին կից բացվում են երկրորդ կարգի հաշիվներ։


Մուտքագրումը կատարվում է հետևյալ կերպ․


Եթե մուտքագրվում են գումարներ դրամարկղից կամ այլ հաշիվներից, կատարում ենք հետևյալ կերպ․

 • Դ/Տ – 252
 • Կ/Տ – 251, 253, 254

Եթե կատարվում է մուտքագրում գումարների հաշվարկային հաշվից դեբիտորական պարտքեր․

 • Դ/Տ – 252
 • Կ/Տ – 221, 222, 229

Վարկերից և փոխառություններից․

 • Դ/Տ – 252
 • Կ/Տ – 411, 511

Ելքագրման դեպքում․


Կրեդիտորական պարտքի մարում․

 • Դ/Տ – 521
 • Կ/Տ – 252

Բյուջետային գծով պարտքեր․

 • Դ/Տ – 524
 • Կ/Տ – 252

Շահաբաժինների բաժանում․

 • Դ/Տ – 529
 • Կ/Տ – 252

Անհատույց դրամական միջոցներ․

 • Դ/Տ – 726
 • Կ/Տ – 252

Ակտիվների ձեռք բերում․

 • Դ/Տ – 211, 111, 113
 • Կ/Տ – 252

Ծառայությունների դիմաց․

 • Դ/Տ – 712, 812, 811, 713
 • Կ/Տ – 252

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ