Հաշվապահություն․ Դաս 20 – Դրամական գործառնությունների հաշվառում

«Դրամարկղային գործառնություններ» -ի հաշվառումը կատարվում է դրամարկղային գործառույթների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն։ Դրամարկղային գործառնություններն իրականացվում է կազմակերպության դրամարկղում, որտեղ իրականացվում է դրամի ընդունումը, պահպանումը և բացթողումը։ Դրամարկղի նյութական պատասխանատու անձը գանձապահն է, որը համարվում է կազմակերպության աշխատակիցը և իրականացնում է կանխիկ դրամի մուտքերն ու ելքերը։


Գանձապահին արգելվում է իր պարտականությունների կատարումը փոխանցել ուրիշ անձի, առանց կազմակերպության ղեկավարի հրամանի։ Գանձապահի պարտականությունները չեն կարող դրվել այն աշխատակիցների վրա, որոնք իրավունք չունեն ստորագրել դրամարկղային փաստաթղթեր, բացառությամբ այն կազմակերպությունների, որոնց աշխատողների թիվը չի գերազանցում երեքը։ Գործառնություններն իրականացնում են ելքի և մուտքի օրդերներով, որոնց հետ միաժամանակ տրվում է անդորրագիր։


Դրամարկղային գործառնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են միայն ՀՀ դրամով։ Դրամարկղի դրամական միջոցների առկայության, շարժի վերաբերյալ սինթետիկ հաշվառումը կատարվում է 251 հաշվում, հաշիվը ակտիվային է, հաշվի դեբետում գրվում է մուտքագրված գումարները, իսկ կրեդիտում գրվում են դրամարկղից ելքագրված գումարները։ Հաշվի մնացորդը դեբետային է և ցույց է տալիս դրամարկղում առկա դրամի չափը հաշվետու ամսաթվի դրությամբ։


Դրամարկղ մուտագրված գումարները ձևակերպվում են հետևյալ կերպ․


Երբ դրամարկղ գումարներ ենք մուտքագրում բանկային հաշիվներից, կատարում ենք հետևյալ ձևակերպումը․

 • Դ/Տ – 251
 • Կ/Տ – 252, 253, 254

Եթե մասնակիցները դրամական միջոցներով ներդրում են կատարում․

 • Դ/Տ – 251
 • Կ/Տ – 311, 312

Բանկային հաշիվներ․

 • Դ/Տ – 252, 253, 254
 • Կ/Տ – 251

Կրեդիտորական պարտքի մարում․

 • Դ/Տ – 521, 527
 • Կ/Տ – 251

Ակտիվ ձեռք բերելու ժամանակ․

 • Դ/Տ – 113, 211
 • Կ/Տ – 251

Ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարում ենք հետևյալ կերպ․


Դրամարկղի գույքագրման ժամանակ ավելցուկ․

 • Դ/Տ – 251
 • Կ/Տ – 614

Դրամարկղի գույքագրման ժամանակ պակասորդ․

 • Դ/Տ – 714
 • Կ/Տ – 251

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ