Հաշվապահություն․ Դաս 16 – Ոչ նյութական ակտիվների սահմանումը, դասակարգումը, գնահատումը, ճանաչումն ու ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը

Ոչ նյութական ակտիվները նյութաիրային բովանդակություն չունեցող երկարաժամկետ օգտագործման ակտիվներ են։

Հաշվառումը կատարվում է 36 -րդ ստանդարտում։ Ոչ նյութական ակտիվները ֆիզիկական սուբստաներից զուրկ(շոշափելի չեն) որոշելի ոչ դրամական ակտիվներ են։ Այն պահվում է արտադրությունում օգտագործելու, ապրանքներ մատակարարելու, ծառայություններ մատուցելու, այլ անձանց վարձակալության տալու կամ վարչական նպատակներով օգտագործելու համար։ Ոչ նյութական ակտիվները սահմանելը ենթադրում է երեք պայման․

 1. Որոշելիություն,
 2. Վերահսկողություն,
 3. Ապագա տնտեսական օգուտներ։

Որոշելիությունը սովորաբար բավարարում է անմիջապես, որովհետև ակտիվի ձեռքբերման գործարքով որոշվում է դրա սկզբնական արժեքը։

Վերահսկողությունը բավարարում է,  երբ կազմակերպությունը գնահատում է ապագա տնտեսական օգուտների ստացման հավանականությունը, կիրառելով խելամիտ և հիմնավորված ենթադրություններ։

Ապագա տնտեսական օգուտների չափիչն այն է, ոչ նյութական ակտիվների հետ կսանա տնտեսական օգուտներ։


Ոչ նյութական ակտիվներ են համարվում արտոնագրերը, ապրանքային նշանները, ծրագրային ապահովվումը, հավաստագրերը և այլն։


Գնահատում

Ոչ նյութական ակտիվները գնահատվում են հետևյալ արժեքներով․

 • Սկզբնական արժեք,
 • Իրական արժեք,
 • Վերագնահատման արժեք
 • Հաշվեկշռային արժեք,
 • Մնացորդային արժեք։

Սկզբնական արժեքի մեջ մտնում են ձեռքբերման գինը և ծախսերը։

Իրական արժեքն այն արժեքն է, որը համեմատում է ոչ նյութական ակտիվը տվյալ պահին շուկայի գնի հետ։

Վերագնահատման արժեքն այն արժեքն է, որը տալիս են ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից հետո։

Հաշվեկշռային արժեքը ստացվում է սկզբնական արժեքի և մաշվածության գումարի տարբերությունից։

Մնացորդային արժեքն ստացվում է օգտակար ծառայությունից հետո՝ վերջում, հաշվեկշռային արժեքից հետո։


Ճանաչում

Ոչ նյութական ակտիվները ճանաչվում են երկու չափանիշներով․

 1. Հուսալիություն․ այն բավարարում է սկզբնական արժեքը։
 2. Հավաստիություն․ այն բավարարում է կազմակերպությանը քայլերով ապացուցելով օգուտների ստացումը։

Ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը

Ներստեղծված ակտիվներն այն ակտիվներն են, որոնք հնարավոր են դարձնում ապագա տնտեսական օգուտի մեծացումը։

Ոչ նյութական ակտիվների ներստեղծումը բաժանվում է երկու փուլերի․

 1. Հետազոտություն․ այն գիտելիքների և իմացության օգնությամբ կատարվող սկզբնական ուսումնասիրությունն է։
 2. Մշակում․ այս փուլը հետազոտման փուլի կիրառումն է։

Հետազոտման փուլի արդյունքները չեն ներառում ներստեղծված ոչ նյութական ակտիվների մեջ։ Ոչ նյութական ակտիվների ներստեղծումը հաշվառում են հաշվային պլանի 824 հաշվում, որի դեբետում ոչ նյութական ակտիվի ներստեծման ծախսերին են, իսկ կրեդիտում ոչ նյութական արժեքները։ Հաշիվը ճանաչվում է որպես ակտիվ։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ