NewsFlow.am կայքը, կարևորելով անգլերեն լեզվի անհրաժեշտությունը, ձեզ համար պատրաստել է շարք, որի շնորհիվ Դուք հնարավորություն ունեք սովորելու անգլերեն 0-ից։

Այսօր մեր երկրորդ դասն է, որի ընթացքում տարբեր տեղեկություններ կտրամադրենք ձեզ գոյականի վերաբերյալ։

 

The noun

✔️Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում այս խոսքի մասը։

 • Առարկա, իր, անձ, որը/որոնք, ովքեր պատասխանում են what? (Ի՞նչ), who? (Ո՞վ) հարցերին,
 • Նախադասության մեջ օգտագործվում է որպես ենթակա,
 • Կարող է միաժամանակ լինել և՛ գոյական, և՛ բայ։

Ինչպես հայերենում, այնպես էլ անգլերենում գոյականն ունի 2 թիվ՝ եզակի (singular) և հոգնակի (plural) :

✔️Ինչպե՞ս է կազմվում գոյականի հոգնակի թիվն անգլերենում։

🔤 Եզակի թիվը հոգնակի դարձնելու համար մեզ օգնության է գալիս –s մասնիկը։ Այն ավելանում է գոյականի վերջում։ Օրինակ.

 • Car – cars (մեքենա)
 • Home – homes (տուն)
 • Pen – pens (գրիչ)

🔤 Եթե գոյականն ավարտվում է s, ss, x, sh, o, z տառերով, հոգնակի թիվը կազմվում է հիմքին ավելացնելով –es մասնիկը։ Օրինակ.

 • Box – boxes (արկղ)
 • Bus – buses (ավտոբուս)
 • Hero – heroes (հերոս)

🔤 Եթե գոյականի հիմքն ավարտվում է y տառով, հոգնակի թիվը հանդես է գալիս այս ձևով՝ ies : Օրինակ.

 • Family – families (ընտանիք)
 • Country – countries (երկիր)
 • City – cities (քաղաք)

🔤 Մի շարք գոյականներ, որոնք ավարտվում են f, fe-ով, նախքան –s ավելացնելը, f-ն դառնում է v: Օրինակ.

 • Knife – knives (դանակ)
 • Wife – wives (ամուսնացած կին)
 • Wolf – wolves (գայլ)

🔤 Ահա և հոգնակի թվի բացառությունները.

 • Man – men (տղամարդ)
 • Woman – women (կին)
 • Tooth – teeth (ատամ)
 • Mouse – mice (մուկ)
 • Foot – feet (ոտք)
 • Child – children (երեխա)

 

🔤 Վերջում էլ չմոռանանք, որ կան գոյականներ, որոնք հավաքական են ու չունեն եզակի թիվ։ Օրինակ.

 • News – նորություններ
 • Police – ոստիկանություն
 • Clergy – հոգևորականություն

 

 

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ