Աուդիտ․ Դաս 13 – Աուդիտորի աշխատանքային փաստաթղթերը

Աուդիտորական մասնագիտական ստանդարտներ 2030 -ում, որը կոչվում է «փաստաթղոավորում», սահմանվում է աուդիտի փաստաթղթերի բովանդակությունը, ձևերը, պահպանումը և նրանից պահանջվող այլ տվյալներ։ Ըստ այդ ստանդարտի աուդիտորը պետք է հավաքի այն բոլոր նյութերը և փաստերը, որոնք որպես ապացույց կհիմնավորեն իր կարծիքը։ Աշխատանքային փաստաթղթերը ներառում են հետևյալ նյութերը․

 • Աուդիտի իրականացման պլանը և ծրագիրը,
 • Աուդիտի նկարագրությունը և ընթացակարգը,
 • Պատվիրատուի հայտարարությունները, պարզաբանումները և բացատրությունները․
 • Պատվիրատուի հաշվապահական հաշվառման նկարագիրը,
 • Վերլուծական փաստաթղթեր և այլ փաստաթղթեր։

Մանրամասն տեղեկությունների համար պետք է դիմել աուդիտորին։ Աշխատանքային փաստաթղթերը պարունակում են պատվիրատու կազմակերպության հետևյալ փաստաթղթերը․

 • Իրավակազմակերպչական ձևի տեղեկություններ,
 • Պայմանագրերի և արձանագրությունների պատճեներ,
 • Պատվիրատուի գործունեության մասին տեղեկություններ,
 • Պլանավորվող գործողության մասին տեղեկություններ,
 • Հաշիվների մնացորդների մասին տեղեկություններ և այլն։

Աշխատանքային փաստաթղթերը համարվում են աուդիտորական կազմակերպության սեփականությունը, և կարող են այդ փաստաթղթերի հետ վարվել օրենքով չհակասող գործողություններով։ Աշխատանքային փաստաթղթերը պետք է կազմվի տվյալ պահին․ աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլում։ Աշխատանքային փաստաթղթերը ունեն հետևյալ վավերապայմանները․

 • Պատվիրատուի անվանում,
 • Փասաթղթի անվանում,
 • Աուդիտի ժամկետն ու ժամանակաշրջանը,
 • Ամսաթիվը,
 • Փաստաթղթերի բովանդակությունը,
 • Կազմողի և ստացողի ստորագրությունները,
 • Փաստաթղթի ստուգման ամսաթիվը։

Փաստաթղթերի մեջ մտնող յուրաքանչյուր թուղթ պետք է ունենա իր համարը։ Աշխատանքի ավարտից հետո աշխատանքային փաստաթղթերը պահպանվում են արխիվում, ոչ պակաս․ քան հինգ տարի։

Ձեզ նույնպես կարող է դուր գալ